Algemene workshops en cursusvoorwaarden

EVENWICHT Coaching & Counseling 2014

Deze voorwaarden zijn van toepassing op bijeenkomsten georganiseerd door EVENWICHT Coaching & Counseling.

Artikel 1 Inleidende bepaling.
In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis Evenwicht: EVENWICHT Coaching & Counseling, gevestigd te Den Haag, Mezenlaan 101, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer: 27 27 08 15.
Workshop/cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een workshop/cursus van Evenwicht. Hierdoor verbindt Evenwicht zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Evenwicht aangeboden en door hen georganiseerde workshop/cursus.
Participant : De partij met wie Evenwicht een workshop/cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Evenwicht. De participant, die een workshop/cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-) participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling.
De betaling geschiedt voordat de workshop/cursus begint. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4 Wijzigingen, Annulering en In de plaatsstelling.
4.1 Evenwicht heeft het recht de workshop/cursusovereenkomst op te zeggen, indien twee dagen voor aanvang van de workshop/cursus het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste aantal participanten van de workshop/cursus.
4.2. Evenwicht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.
4.3 Het kan voorkomen dat participant de geboekte workshop/cursus moet annuleren. Annulering is kosteloos tot 7 dagen voor de workshop/cursus. Na deze 7 dagen brengt Evenwicht 100 % van het cursusbedrag in rekening. Naast annuleren is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten gaan. De aanmelder, de participant en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Evenwicht voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de workshop/cursussom.

Artikel 5 Aansprakelijkheid.
5.1 Evenwicht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/cursus.
5.2 Als de workshop/cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Evenwicht. Eventuele schade wordt door Evenwicht vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Evenwicht is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.
- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop/cursus is betrokken.
- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop/cursusorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.
5.3 Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop/cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Evenwicht zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Evenwicht aansprakelijk is voor derving van workshops/cursusgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshop/cursussom.

Artikel 6 Verplichtingen van de participant.
De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/cursus daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Evenwicht van de workshop/cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 7 Klachtenbehandeling.
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Evenwicht, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/cursus schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Evenwicht. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.